Značilnosti društva kot samostojne pravne osebe

Društvo je po slovenski zakonodaji pravna oseba zasebnega prava, ki deluje po načelih prostovoljnega, samostojnega in nepridobitnega združenja. Združenje se ustanovi z namenom uresničevanja skupnih interesov, katere zasledujejo člani in članice, ki se vključijo tudi v odločanje o zastavljenih ciljih, dejavnostih, nalogah in organizaciji dela.

Organizacija, registracija in vključitev v društvo je osnovana na delovanju skupinskega dela, kjer primarni cilj ni pridobitna dejavnost, čeprav združenje lahko kasneje financira svoje dejavnosti s pomočjo donacij in članarin. Postopki ustanovitve združenja se razlikujejo od postopkov registracij drugih pravnih subjektov, zato je koristno prebrati Zakon o društvih.ž

Kdo lahko ustanovi društvo?

Društvo lahko ustanovijo najmanj tri fizične ali pravne osebe. To pomeni, da združenja ne more ustanoviti le ena oseba, kot na primer pri samostojnem podjetniku. Pred ustanovitvijo je potrebno pripraviti tudi sklep in temeljni akt, v katerem je zapisana osrednja dejavnost oziroma za kakšne namene se združenje ustanavlja. Pri tem veljajo določene zakonitosti, saj dejavnost ne more vsebovati elementov gospodarske pridobitne družbe.

Kako društvo razpolaga s premoženjem?

Združenje razpolaga s premoženjem v obliki denarnih in drugih sredstev, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti pridobi s članarino, prispevki, javnimi sredstvi, darili ali volili ter drugimi viri, kot so nepremičnine in premičnine, ki so v lasti pravne osebe. Dobiček in premoženje mora ostati v združenju in ni namenjeno za razporejanje med ustanovitelje ali člane. Poleg tega združenje odgovarja z lastnim premoženjem, zanj pa ne odgovarjajo njegovi člani.

Članstvo in izvolitev ustanovnega zbora

Najvišji organ društva je občni ali ustanovni zbor, ki ga mora organizirati vsako združenje. Pri tem je potrebno izvoliti in v sklep zapisati osebo za zastopanje, predsednika in osebo, ki izvaja nadzor nad poslovanjem. Če ima združenje večje število članov, se lahko opredeli tudi njihova funkcija, kot je na primer zapisnikar, tajnik in blagajnik. V primeru, da ima pravna oseba zaposlene delavce, tedaj se sredstva nakazujejo v obliki plač s prispevki.

Postopki pred ustanovitvijo in registracijo društva

Pred registracijo pravne osebe v poslovni register, morajo člani združenja sklicati ustanovni zbor, na katerem izvolijo svojega zastopnika ter sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt oziroma statut. V statutu mora biti zapisano ime in sedež pravne osebe, cilji, dejavnosti in naloge, obveznosti članov, način financiranja in ostale določbe o organih in zboru združenja.

Nadaljnji postopki registracije se odvijajo na pristojni Upravni enoti, kamor je zahtevi za registracijo potrebno priložiti različno dokumentacijo. Pri tem se društvo lahko obrne na pomoč Zavoda mladi podjetnik, kjer bodo poskrbeli za ureditev potrebne dokumentacije.