Značilnosti zavoda s postopki ustanovitve

Zavod je pravna oseba, ki je ustanovljena z namenom opravljanja nepridobitne dejavnosti. Poznamo tako javne kot zasebne zavode, pri čemer pravne osebe javnega prava ustanovi država ali občina. Pravne osebe zasebnega prava pa lahko ustanovi tudi fizična oseba, ki nato pri registraciji in ustanavljanju izpolnjuje vsa določila, ki so določena v zakonu o zavodih.

Četudi zavod opravlja nepridobitno dejavnost, se še vedno lahko financira s prispevki in drugimi viri. Zato je iz vidika davčne zakonodaje in računovodskih standardov potrebno te vire ustrezno zabeležiti in oddati v poseben obrazec za davčni obračun. Posebnost tega gospodarskega subjekta je tudi v tem, da za ustanovitev ni predpisanega najmanjšega osnovnega kapitala, poleg tega pa ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti družbe, kar pa je sicer potrebno posebej opredeliti.

V katerih registriranih dejavnostih deluje zavod?

Namen ustanovitve in delovanja zavoda ni v ustvarjanju dobička, zato pravimo, da gre za nepridobitno dejavnost. Zakon o zavodih pa določa, katere registrirane dejavnosti spadajo v to kategorijo, saj ni mogoče ustanoviti zavoda in pri ustanovitvi zapisati, da gre za prodajo produktov in storitev. V tem primeru mora fizična ali pravna oseba ustanoviti družbo z omejeno odgovornostjo ali pa s.p.

Dejavnosti zavoda obsegajo predvsem področja vzgoje in izobraževanja, socialnega in invalidskega varstva, znanosti, kulture, športa, zdravstva, otroškega varstva in druge dejavnosti, ki primarno niso namenjene za ustvarjanje dobička.

Kateri dokumenti so potrebni za ustanovitev zavoda?

Pravna ali fizična oseba mora ob ustanovitvi predložiti izvirnik akta o ustanovitvi, ki vsebuje notarsko overjene podpise vseh ustanoviteljev. Za registracijo pa je potrebno predložiti še naslednje dokumente:

 • Potrdilo, da je na bančnem računu dovolj sredstev za pričetek dela oziroma delovanja. Pri tem ni potrebno, da je na transakcijskem računu nakazan točno določen znesek, saj višina osnovnega kapitala ni zakonsko določena.
 • Sklep o imenovanju članov organov; lahko tudi sklep o imenovanju vršilca dolžnosti oziroma direktorja ter ostalih članov v svetu zavoda.
 • Potrjena izjava ustanovitelja, ki jo potrdi tudi pristojen davčni organ, da ustanovitelji ali člani nimajo neporavnanih dospelih obveznosti.
 • Izpis glavne dejavnosti pravne osebe z natančno šifro, ki je zapisana v Poslovnem registru Slovenije.

Katere podatke mora vsebovati akt o ustanovitvi zavoda?

Pred registracijo je potrebno oblikovati in spisati akt o ustanovitvi zavoda, ki mora vsebovati naslednje podatke:

 • Namen ustanovitve
 • Ime in sedež družbe
 • Registrirana dejavnost ali dejavnosti
 • Organizacija zavoda in njeni organi (direktor, svet zavoda, strokovni svet in drugi)
 • Sredstva za delo (kako bo pravna oseba pridobila sredstva in viri financiranja)
 • Obrazložitev načinov razpolaganja s sredstvi, ko se ustvari presežek prihodkov nad odhodki
 • Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravni ureditvi
 • Odgovornosti ustanoviteljev za obveznosti družbe